Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden XY Marketing Solutions

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Leverancier: de besloten vennootschap XY Marketing Solutions B.V., hierna te noemen XY Marketing Solutions.
• Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten van leverancier afneemt dan wel met wie leverancier in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
• Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen leverancier en opdrachtgever tot stand komt.
• Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze omschrijving.

1. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden van XY Marketing Solutions zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen XY Marketing Solutions en een opdrachtgever waarop XY Marketing Solutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Prijzen
Als prijs voor de te leveren diensten, geldt de prijs zoals deze is vermeld in het aanbod van XY Marketing Solutions. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd kunnen prijzen van aangeboden diensten worden gewijzigd. Hiervan zal opdrachtgever schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

3. Overeenkomst
1. De door XY Marketing Solutions gemaakte offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot aan de offertedatum is verstrekt.
2. De kostenopgave hangt samen met de omschreven opzet van het project. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Er komt een overeenkomst tot stand als Opdrachtgever de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft bevestigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is XY Marketing Solutions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij XY Marketing Solutions anders aangeeft.
4. Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. De (extra) kosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de opzet, o.a. ten aanzien van omvang, de fasering van het project, de methode, analyse en rapportage, die worden overeengekomen, komen voor rekening van Opdrachtgever.
5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van XY Marketing Solutions en/ of door XY Marketing Solutions ingeschakelde derden, binden XY Marketing Solutions niet dan nadat en voor zover zij door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van XY Marketing Solutions schriftelijk zijn bevestigd.
6. Werknemers van XY Marketing Solutions zijn in beginsel niet gemachtigd tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich in beginsel, tenzij anders overeengekomen, aldus niet beroepen op afspraken die gemaakt zijn met werknemers van XY Marketing Solutions.

4. Uitvoering van de overeenkomst
1. XY Marketing Solutions zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van XY Marketing Solutions.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist/deze mogelijkheid biedt met inachtneming van de afgesproken kwaliteit, heeft XY Marketing Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan XY Marketing Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan XY Marketing Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan XY Marketing Solutions zijn verstrekt, heeft XY Marketing Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan XY Marketing Solutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is XY Marketing Solutions gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. XY Marketing Solutions zal zich overigens wel inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.
6. XY Marketing Solutions voert de overeenkomst uit, mede aan de hand van door opdrachtgever verstrekte gegevens. Mede om deze reden kan opdrachtgever zich niet op het opschortingsrecht beroepen.
7. XY Marketing Solutions handelt altijd volgens de huidig geldende beroepsstandaarden (het marketingberoep). Wijzigen er zaken met betrekking tot de stand van techniek, wetgeving of andere zaken waar XY Marketing Solutions geen invloed op heeft waardoor XY Marketing Solutions de werkzaamheden niet meer volgens afspraak kan uitvoeren? Dan zal XY Marketing Solutions reeds betaalde geldbedragen niet restitueren.
8. Bij werkzaamheden die door XY Marketing Solutions in abonnementsvorm worden verricht, gelden de hiernavolgende bepalingen wanneer Opdrachtgever besluit voortijdig te stoppen met de overeengekomen dienstverlening: – Opdrachtgever dient de reden(en) voor het stopzetten van de dienstverlening helder te onderbouwen en XY Marketing Solutions een periode van 25 % van de opzegtermijn te geven voor het verrichten van eventueel benodigde herstelwerkzaamheden/het aandragen van een passende oplossing. Indien er geen opzegtermijn in het contract is opgenomen, geldt de looptijd in het kader van de periode van
25 %. Tijdens de herstelwerkzaamheden loopt het contract, zoals overeengekomen, door. – Wanneer Opdrachtgever en XY Marketing Solutions niet tot een gewenste oplossing komen binnen de aangegeven periode van 25 % van de looptijd en er Opdrachtgever geen andere mogelijkheid rest dan het stopzetten van de Editie 2019 4 dienstverlening, dient Opdrachtgever 50 % van het resterende geldbedrag dat nog betaald had moeten worden indien de looptijd was nageleefd te betalen aan XY Marketing Solutions.
9. Wanneer XY Marketing Solutions met Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening of een deel hiervan wenst stop te zetten zal XY Marketing Solutions de reden(en) hiervoor helder onderbouwen. XY Marketing Solutions zal geen verdere maandelijkse bedragen factureren voor (het deel van) de dienstverlening die is stopgezet.

5. Levering
1. Opgegeven levertijden zijn alleen verbindend bij opdrachtverlening vóór of op de in het voorstel vermelde datum. Onvoorziene omstandigheden, samenhangend met tussentijdse wijzigingen in de opdracht, of met buiten de macht van XY Marketing Solutions gelegen factoren, kunnen leiden tot een aanpassing van de levertijd waarvan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld.

6. Betalingsvoorwaarden
1. In geval van maandelijkse dienstverlening wordt de factuur door XY Marketing Solutions in beginsel verzonden op (of rond) de 1e van de maand naar Opdrachtgever. In geval van een eenmalige opdracht, wordt de factuur verzonden op of na het moment dat de overeenkomst tussen Opdrachtgever en XY Marketing Solutions tot stand is gekomen.
2. De betalingstermijn van een factuur die door XY Marketing Solutions is verzonden naar Opdrachtgever, bedraagt 14 dagen.
3. Wanneer de factuur van XY Marketing Solutions niet binnen 14 dagen betaald is, wordt een eerste betalingsherinnering gestuurd naar Opdrachtgever. De betaaltermijn voor deze eerste betalingsherinnering bedraagt 5 dagen.
4. Wanneer Opdrachtgever na de eerste betalingsherinnering niet betaald heeft, wordt een tweede betalingsherinnering verzonden. Voor de tweede betalingsherinnering geldt een betalingstermijn van 5 dagen.
5. Wanneer Opdrachtgever na de tweede betalingsherinnering niet betaald heeft, wordt de vordering overgedragen aan XY Legal Solutions. Deze derde betalingsherinnering van XY Legal Solutions brengt € 100,00 administratiekosten van het openstaande factuurbedrag met zich mee.
6. Bij de derde betalingsherinnering worden werkzaamheden stopgezet, tot het moment dat Opdrachtgever het openstaande factuurbedrag (inclusief administratiekosten) voldaan heeft.

7. Aansprakelijkheid
1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van XY Marketing Solutions en – indien deze zich mocht voordoen – haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met XY Marketing Solutions voldane en/of verschuldigde honorarium.
2. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoord binnen één maand na levering van de zaken/diensten schriftelijk aan XY Marketing Solutions heeft gemeld. Als Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, kan van XY Marketing Solutions geen nakoming en/of schadevergoeding in welke zin dan ook meer worden gevorderd.
3. Opdrachtgever vrijwaart XY Marketing Solutions tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van XY Marketing Solutions of derden in dienst van.
4. Het door XY Marketing Solutions gegeven advies heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Zodoende kan schade ontstaan uit navolging van advies niet worden verhaald op XY Marketing Solutions.

8. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten
1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft XY Marketing Solutions de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende partij in rekening worden gebracht.

9. Auteursrecht
1. Het auteursrecht op voorstellen voor een project en de daarbij behorende stukken berust bij XY Marketing Solutions. Het auteursrecht op rapporten en andere in het kader van het project opgestelde stukken berust eveneens bij XY Marketing Solutions, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever is gerechtigd de hier bedoelde schriftelijke stukken te vermenigvuldigen, echter uitsluitend voor intern gebruik binnen de eigen organisatie.
2. De verantwoordelijkheid voor auteursrechtelijke aspecten en geschillen van aangeleverde content door Opdrachtgever, ligt bij Opdrachtgever. XY Marketing Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruiken van aangeleverde content.
3. De auteursrechten voor een strategie, idee of plan; door XY Marketing Solutions ontwikkeld, liggen bij XY Marketing Solutions. Opdrachtgever mag deze strategie enkel gebruiken gedurende de samenwerking met XY Marketing Solutions. Na het stopzetten van de samenwerking zal Opdrachtgever een andere strategie moeten kiezen, indien dit redelijkerwijs verwacht kan worden van Opdrachtgever.

10. Klachten
1. Wanneer Opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening van XY Marketing Solutions, dient Opdrachtgever hier duidelijke toelichtingen over te geven in een klachtenformulier. De klacht en het klachtenformulier dienen binnen 14 dagen aan XY Marketing Solutions te worden medegedeeld/geleverd.
2. Opdrachtgever biedt XY Marketing Solutions de kans om herstelwerkzaamheden te verrichten. Indien XY Marketing Solutions dit nodig acht, worden er kosten in rekening gebracht die verbonden zijn aan de herstelwerkzaamheden. Indien de herstelwerkzaamheden te maken hebben met overeengekomen contractuele verplichtingen, verwijzen wij u naar artikel 4.8 van deze Algemene Voorwaarden.
3. De beoordeling of herstelwerkzaamheden nodig zijn, is aan XY Marketing Solutions.

11. Geheimhouding
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12. Conversie
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking en elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

13. Nawerking
De bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

14. Toepasselijk recht – bevoegde rechter (forumkeuze)
De rechtbank Midden Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft XY Marketing Solutions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15. Aanvullende bepalingen
1. XY Marketing Solutions neemt te allen tijde verplichtingen in acht, die voortvloeien uit geldende privacywetgeving. Zie de privacyverklaring van XY Marketing Solutions. Zie eveneens de opdrachtovereenkomst van XY Marketing Solutions, waar een verwerkersovereenkomst conform de AVG wetgeving deel van uitmaakt.
2. De verantwoordelijkheid voor het vinden van het adres van XY Marketing Solutions ligt bij Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht in staat te zijn dit op correcte wijze zelf te regelen. Onduidelijkheden over het adres van XY Marketing Solutions en complicaties die hieruit ontstaan, kunnen niet aan XY Marketing Solutions worden toegerekend.

Download de algemene voorwaarden als pdf document