Geheimhoudingsovereenkomst

Partijen

(Bedrijfs)naam: XY Marketing Solutions B.V.
Straatnaam en huisnummer: Euclideslaan 1
Postcode: 3584BL
Plaats: Utrecht
KvK-nummer: 75051184

hierna te noemen: “Geheimhouder”

en

(Bedrijfs)naam: De contractant (welke een getekende en actieve overeenkomst heeft met XY Marketing Solutions B.V. waarin naar deze geheimhoudingsovereenkomst wordt verwezen)

hierna te noemen: “Verstrekkende Partij”

Nemen het volgende in aanmerking:

 1. dat de Verstrekkende Partij en Geheimhouder een samenwerking voeren op marketinggebied en hiervoor een overeenkomst hebben gesloten, hierna te noemen het “Doel”;
 2. dat aan Geheimhouder bepaalde informatie en gegevens worden verstrekt die redelijkerwijs als concurrentie- en privacygevoelig kunnen worden bestempeld door de Verstrekkende Partij,
 3. dat de Verstrekkende Partij er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat de door haar verstrekte informatie volledig geheim gehouden wordt, zodat Geheimhouder verklaart dat al hetgeen besproken wordt en over en weer aan informatie wordt verstrekt strikt geheim zal worden gehouden en dat zij daarvan geen gebruik of misbruik ten eigen of andermans nutte zal maken.

en komen het volgende overeen:

Vertrouwelijke informatie

 1. Geheimhouder erkent dat hem strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na beëindiging van de uitwisseling van informatie over het Doel, ter zake van alle gegevens, informatie en/of bijzonderheden die:

(1)        direct of indirect aan Geheimhouder zijn of worden verstrekt; en/of

(2)        betrekking hebben op de onderneming van de Verstrekkende Partij; en/of

(3)        betrekking hebben op onderneming(en) van aan de Verstrekkende Partij gelieerde (rechts)personen; en/of

(4)        betrekking hebben op het Doel.

De hiervoor omschreven gegevens, informatie en bijzonderheden worden hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk genoemd “Vertrouwelijke Informatie”.

Geheimhouding

 1. De Geheimhouder zal alle Vertrouwelijke Informatie volledig geheimhouden. Onder geheimhouden wordt in dit verband in ieder geval verstaan dat:
 2. van de Vertrouwelijke Informatie geen mededelingen aan derden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel direct als indirect, mogen worden gedaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij; en/of
 3. Vertrouwelijke Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij niet ten andermans nutte mag worden gebruikt.
 4. Onder geheimhouden wordt in dit verband eveneens verstaan het feit dat Vertrouwelijke Informatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij niet ten eigen nutte mag worden gebruikt, tenzij dat gebruik noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het Doel.
 5. Geheimhouder zal geen Vertrouwelijke Informatie verstrekken aan of delen met derden, tenzij dit nodig is voor de verwezenlijking van het Doel. In afwijking van voorgaande zin, is het Geheimhouder toegestaan om Vertrouwelijke Informatie te bespreken met of te verstrekken aan derden nadat Geheimhouder daartoe de schriftelijke instemming heeft verkregen van de Verstrekkende Partij. De Verstrekkende Partij kan aan die instemming de voorwaarde verbinden dat die derde met haar een geheimhoudingsovereenkomst sluit.
 6. De verplichting tot geheimhouding is slechts niet van toepassing indien:
 • die Vertrouwelijke Informatie reeds algemeen bekend is op het moment van bekendmaking aan Geheimhouder;
 • die Vertrouwelijke Informatie al bekend is bij Geheimhouder op het moment van bekendmaking aan hem.

Indien Geheimhouder een beroep wenst te doen op een van deze uitzonderingen, dient hij te bewijzen dat van die uitzondering sprake is. Tevens dient Geheimhouder in een dergelijk geval steeds tijdig -uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de Vertrouwelijk Informatie- van zijn beroep op dit artikel schriftelijk melding te maken bij de Verstrekkende Partij en dient hij op dat moment zijn bewijzen te overleggen dat van de gestelde uitzondering sprake is, bij gebreke waarvan geen beroep meer op dit artikel gedaan kan worden.

Geheimhouder zal uiterste zorg besteden aan (en zorg dragen voor) een deugdelijke en veilige opslag van de Vertrouwelijke Informatie, zodat voorkomen wordt dat in strijd met de overeenkomst Vertrouwelijke Informatie niet geheimgehouden zou worden.

Geheimhouder verklaart, zowel voor, tijdens als na beëindiging van de door hem uit te voeren werkzaamheden, niet direct of indirect betrokken te zijn geweest of te zullen zijn of worden bij werkzaamheden die gelijk, gelijkwaardig of vergelijkbaar zijn met het Doel.

Eigendom Vertrouwelijke Informatie

 1. De Verstrekkende Partij blijft te allen tijde eigenaar van alle mogelijke rechten op de Vertrouwelijke Informatie. Aan deze overeenkomst kan Geheimhouder nimmer enig recht (zoals een eigendomsrecht of licentie) ontlenen ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie, anders dan dat hij bevoegd is om kennis te nemen van die Vertrouwelijke Informatie ten behoeve van het Doel. Geheimhouder zal niets in of aan de Vertrouwelijke Informatie verwijderen of veranderen of zonder expliciete toestemming kopieën van die Vertrouwelijke Informatie maken.

Verplichting tot teruggave Vertrouwelijke Informatie

 1. Geheimhouder verplicht zich om alle door of namens de Verstrekkende Partij verstrekte (digitale) documenten en gegevens en tevens alle (digitale) kopieën daarvan, op eerste verzoek van de Verstrekkende Partij aan haar te retourneren en geen afschriften daarvan te bewaren of aan derden te verstrekken. Geheimhouder is niet bevoegd om een beroep te doen op een haar mogelijk alsdan toekomende bevoegdheid en/of recht om die gegevens achter te houden, zoals op een mogelijke bevoegdheid tot opschorting. Geheimhouder doet uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om een beroep te doen op dergelijke bevoegdheden/rechten.

Rechtskeuze

 1. Op deze geheimhoudingsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Geheimhouder ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd (Midden Nederland).